Najczęściej spotykane przyimki

7.1 Przyimki

(Les prépositions)

 

Przyimek to nieodmienna część mowy która w połączeniu z innym wyrazem nadaje mu sens.
Na przykład wyraz biurko i przyimki
pod biurkiem, nad biurkiem, przy biurku

Najczęściej spotykane przyimki

przyimek

tłumaczenie

przykład

Określenia czasu

à

o (jakiejś godzinie)

Viens à 16 heures (Przyjdź o 16:00)

avant

przed

Il est parti avant midi (Wyjechał przed południem)

après

po

J’y irai après mon travail

(Pojadę tam po mojej pracy)

dans

za

Viens dans 5 minut (Przyjedź za 5 minut)

de…..à

od…do (dotyczy godzin)

Je suis là de 8 à 18 heures (Jestem tam od 8 do 18)

du…..au

od…do (dotyczy dat)

Je serai absent du 4 au 6 mai

(Będę nieobecny od 4 do 6 maja)

en

w (jakimś roku)

Il est né en 2004 (Urodził się w 2004)

depuis

od

J’attends depuis 15 minutes (Czekam od 15 minut)

pendant

podczas

J’y irai pendant ton absence

(Pojadę tam podczas twojej nieobecności)

près de

około (prawie)

Il a été absent près d’un mois

(Był nieobecny około miesiąca)

jusqu’à

aż do

Je serai absent jusqu’à mardi

(Będę nieobecny aż do wtorku)

vers

około

Viens vers midi (Przyjedź około południa)

sous

za czasów

Ce bâtiment a été construit sous le règne de Louis XV (Ten zamek wybudowano za czasów Ludwika XV)

Określenia miejsca

à, au, aux

do

Je vais à Varsovie, au Canada et aux Etats-Unis (Pojadę do Warszawy, Kanady i do Stanów Zjednoczonych)

chez

do (kogoś)

Je vais chez le médecin (Idę do lekarza)

de chez

od (kogoś)

Je suis sorti de chez Marek (Wyszedłem od Marka)

contre

obok/przy

Je m’appuie contre le mur (Opieram się o ścianę)

dans

w

Il est dans la voiture (On jest w samochodzie)

dans

na

Il est dans la rue (On jest na ulicy)

de

z

Je viens de Toruń (Pochodzę z Torunia)

devant

przed

J’attends devant ta maison

(Czekam przed twoim domem)

derrière

za

Je suis derrièra la maison (Jestem za domem)

en

w (bliżej nieokreślone miejsce)

J’adore habiter en ville

(Uwielbiam mieszkać w mieście)

entre

pomiędzy

Il est entre le mur et le jardin

(On jest pomiędzy murem a ogrodem)

hors

poza

On habite hors du centre (Mieszkamy poza centrum)

jusqu’à

aż do

Va jusqu’à la fin de la rue (Idź do końca ulicy)

par

przez

On passe par Paris (Przejeżdżamy przez Paryż)

parmi

pośród

J’aime me reposer parmi les arbres

(Lubię wypoczywać pośród drzew)

pour

do

Le train pour Lyon part à 7 heures

(Pociąg do Lyonu odjeżdża o 7)

près de

przy

Il a mis ses bagages près de moi

(Położył swoje bagaże przy mnie)

sous

pod

Il est sous la table (On jest pod stołem)

sur

na

Il laisse ses clés sur la table

(Zostawia klucze na stole)

vers

w kierunku

Va vers l’entrée (idź w kierunku wejścia)

Określenie przynależności

à

należeć do mnie

Ces livres sont à moi

(To są moje książki, należą do mnie)

de

należeć do kogoś innego

Ce sont les livres de Pierre (To są książki Piotra)

Najwięcej kłopotów sprawiają przyimki de, à oraz en których często należy się uczyć zapamiętując całe konstrukcje. Oto ich najczęstsze znaczenie

przyimek

co określa

przykład

à

kierunek/miejsce

Je vais à Varsovie (Jadę do Warszawy)

przynależność

Cette voiture est à toi ? (To twój samochód?)

sposób

Il va à pied (Idzie pieszo)

cel (do czego służy)

La voiture sert à se déplacer

(Samochód służy do przemieszczania się)

czas

à midi (w południe)

de

przynależność

Ce sont les livres de Pierre (To są książki Piotra)

pochodzenie

Je viens de Toruń (Pochodzę z Torunia)

znaczenie przymiotnikowe

J’ai acheté un pot de plastique

(Kupiłem plastikową doniczkę)

materiał (zamiennie z przyimkiem en)

de cuir/en cuir (skórzany)

apozycja

en mois de mars (w miesiącu marcu)

dopełnienie przysłówka ilościowego

Combien d’argent as-tu gagné ?

(Ile pieniędzy zarobiłeś ?)

en

miejsce

Je suis en France (Jestem we Francji)

czas realiacji

Il le fera en 3 heures (Zrobi to w 3 godziny)

materiał (zamiennie z przyimkiem de)

en cuir/de cuir (skórzany)

środek trasportu

Je vais en voiture/autocar

(Jadę samochodem/autobusem)

sposób

Il me le dit en secret (Mówi mi to w sekrecie)

czas

Je vais en vacances en juillet

(W lipcu jadę na wakacje)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond