Tryb subjonctif (łączący) – le subjonctif présent

10.3 Tryb subjonctif (tryb łączący)

(Le subjonctif présent)

 

Tworzenie trybu subjonctif

 

temat 3 osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego* + końcówki

 

Końcówki :

je – e

tu – es

il/elle – e

nous – ions

vous – iez

ils/elles – ent

 

np. parler

Il faut que* :

je parle

tu parles

il/elle parle

nous parlions

vous parliez

ils/elles parlent

 

*temat powstaje po odrzuceniu końcówki –ent z czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym w 3 os. liczby mnogiej, np.

parlerils parlenttemat parl

finirils finissenttemat finiss

*subjonctif jest najczęściej wprowadzany przez zwrot kończący się słówkiem que, np. Il faut que (trzeba, żebyś…), je voudrais que (chciałbym, żebyś…), il est douteux que (wątpliwym jest, że…), itp.

 

10.3.1 Użycie trybu subjonctif présent

Tryb subjonctif nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Można powiedzieć, iż wyraża to co jest subiektywne (rozkaz, chęć, życzenie, pragnienie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, itp.) w przeciwieństwie do trybu indicatif, który wyraża czynności realne, rzeczywiście się dziejące.

Subjonctif występuje w czterech czasach (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait) przy czym czasy imparfait i plus-que-parfait występują tylko w języku literackim i nie będą tu opisywane

 

10.3.2 Zwroty lub spójniki po których występuje tryb subjonctif (najważniejsze)

wyraża :

zwrot

tłumaczenie

wątpliwość

 

douter que

wątpić, żeby

nier que

zaprzeczać, żeby

avoir peine à croire que

nie wierzyć, żeby

il est douteux que

jest wątpliwe, żeby

il est possible que

jest możliwe, żeby

il est peu probable que

jest mało prawdopodobne, żeby

il est incroyable que

jest niewiarygodne, żeby

il est improbable que

jest nieprawdopodobne, żeby

il est impensable que

jest nie do pomyślenia, żeby

il est invraisemblable que

jest nieprawdopodobne, żeby

il n’est pas probable

nie jest możliwe, żeby

il est impossible

jest niemożliwe, żeby

il n’est pas sûr

nie jest pewne, żeby

il n’est pas certain

nie jest pewne, żeby

il n’est pas vrai que

nieprawdą jest, żeby

il ne me semble pas que

nie wydaje mi się, żeby

wolę, chęć, preferencje

aimer mieux que

woleć, żeby

empêcher que

stać na przeszkodzie, żeby

proposer que

proponować, żeby

attendre que

czekać, żeby

exiger que

wymagać, żeby

souhaiter que

życzyć sobie, żeby

s'attendre à ce que

oczekiwać, żeby

insister pour que

nalegać, żeby

suggérer que

sugerować, żeby

tenir à ce que

zależeń na tym, żeby

commander que

nakazywać, żeby

interdire que

zabraniać, żeby

demander que

prosić, żeby

s'opposer à ce que

sprzeciwiać się temu, żeby

vouloir que

chcieć, żeby

désirer que

pragnąć, żeby

préférer que

woleć, żeby

permettre que

pozwalać, żeby

avoir besoin que

potrzebować, żeby

rozkaz lub polecenie

ordonner que

nakazywać, żeby

commander que

rozkazywać, żeby

défendre que

zabraniać, żeby

exiger que

wymagać, żeby

dire que

powiedzieć, żeby

prier que

prosić, żeby

c’est urgent que

to pilne, żeby

c’est scandaleux que

to skandaliczne, żeby

il est obligatoire que

jest obowiązkowe, żeby

il faut que

trzeba, żeby

il est nécessaire que

to konieczne, żeby

il vaut mieux que

lepiej, żeby

il est important que

ważne, żeby

il est indispensable que

niezbędne, żeby

il est inadmissible que

niedopuszczalne, żeby

il est désirable que

pożądanym jest, żeby

strach, obawę

craindre que

obawiać się, że

avoir peur que

bać się, że

s’inquiéter que

niepokoić się, że

il est dangereux que

jest niebezpieczne, że

de crainte que

z obawy, że

de peur que

z obawy, że

zachwyt, zdziwienie, oburzenie

s’etonner que

dziwić się, że

être étonné(e) que

być zdziwionym, że

il est étonnant que

jest zadziwiające, że

être surpris(e) que

być zdziwionym, że

il est surprenant que

to zaskakujące, że

il est curieux que

to ciekawe, że

il est étrange que

to dziwne, że

il est fantastique que

to fantastyczne, że

il est inimaginable que

to niewyobrażalne, że

il est (a)normal que

jes (nie)normalnym, że

il est incompréhensible que

to niezrozumiałe, że

żal, smutek, cierpienie

regretter que

żałować, że

souffrir que

cierpieć, że

se soucier que

niepokoić się, że

déplorer que

opłakiwać, że

il est douloureux que

to bolesne, że

il est pénible que

to ciężkie, że

c’est dommage que

szkoda, że

il m’est dur que

ciężko mi, że

être deçu(e) que

być rozczarowanym, że

être mécontent que

być niezawodolonym, że

être fâché que

być zmartwionym, że

être triste que

być smutnym, że

être irrité que

być rozdrażnionym, że

zadowolenie, radość, zachwyt

se réjouir que

cieszyć się, że

il est extraordinaire que

to nadzwyczajne, że

être content que

być zadowolonym, że

être heureux/heureuse que

być szczęśliwym, że

être ravi(e) que

być zachwyconym, że

être enchanté(e) que

być zachwyconym, że

c’est bien que

to dobrze, że

czas

jusqu’à ce que

aż do

avant que

zanim

en attendant que

czekając aż

sans attendre que

nie czekając aż

cel

pour que

aby,żeby

afin que

w celu, żeby

de peur que

ze strachu, że

de façon que

w sposób, by

de manière que

w sposób, by

opozycję

bien que

mimo, że

quoique

mimo, że

à moins que

chyba, że

warunek

à condition que

pod warunkiem, że

pourvu que

jeśli tylko

en supposant que

zakładając, że

Inne przykłady użycia trybu subjonctif

  • po przymiotnikach w stopniu najwyższym, np.

C’est la plus belle ville que je connaisse (To najpiękniejsze miasto jakie znam)

  • po wyrażeniach:

– le seul/la seule (jedyny/jedyna)

C’est la seule actrice qui me plaise (To jedyna aktorka która mi się podoba)

– le premier (pierwszy)

Il est le premier qui ait réusi (On jest pierwszym któremu się powiodło)

– le dernier (ostatni)

Il est le dernier qui ait pensé à vous (On jest ostatnim który pomyślał o Pani)

  • w 3 osobie l.poj. i l.mn. subjonctif pełni rolę trybu rozkazującego, np.

Qu’il entre! (Niech wejdzie!)

Qu’ils travaillent! (Niech pracują!)

  • po spójniku « que » zastępującym spójnik « si » aby unikać powtórzenia, np.

Si vous venez dans la région et que vous désiriez me rencontrer, appelez-moi la veille

(Jeśli będzie Pan w moich okolicach i chciałby Pan się ze mną spotkać, proszę zadzwonić do mnie dzień wcześniej) – to samo zdanie mogłoby wyglądać tak « Si vous venez dans la région et si vous désirez me rencontrer, appelez-moi la veille » (Jeśli będzie Pan w moich pkolicach i jeśli chce Pan się ze mną spotkać, proszę zadzwonić do mnie dzień wcześniej).
W tym wypadku nie ma trybu subjonctif

  • po czasownikach croire, penser, dire, espérer, être certain (sûr, convaincu) normalnie nie ma trybu subjonctif, chyba że występują one w pytaniu lub przeczeniu, np.

Je pense qu’il est là (Myślę, że on tam jest) – brak trybu subjonctif

Je ne pense pas qu’il soit là (Nie myślę, żeby on tam był) – tryb subjonctif (przeczenie)

Penses-tu qu’il soit là ? (Myślisz, że on tam jest? )– tryb subjonctif (pytanie)

  • w zdaniach wprowadzonych zaimkiem względnym (qui, que) kiedy chcemy wyrazić pragnienie, wątpliwość, rzecz niepewną, np.

Nous cherchons une maison qui ait une grande piscine

(Poszukujemy domu który miałby wielki basen) – w takim sensie, że wcale nie jesteśmy pewni, że taki dom istnieje

  • w zdaniach złożonym w którym jest jeden podmiot, zamiast subjonctif stosuje się bezokolicznik. Czyli powiemy « Je veux avoir de bonnes notes » (Chcę mieć dobre oceny), zamiast powiedzieć « Je veux que j’aie de bonnes notes » (Chcę, żebym miał dobre oceny)

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3 Najważniejsze wyjątki odmiany czasowników w trybie subjonctif présent

bezokolicznik

avoir

être

vouloir

aller

que/qu’

j’aie

je sois

je veuille

j’aille

tu aies

tu sois

tu veuilles

tu ailles

il/elle ait

il/elle soit

il/elle veuille

il/elle aille

nous ayons

nous soyons

nous voulions

nous allions

vous ayez

vous soyez

vous vouliez

vous alliez

ils/elles aient

ils/elles soient

ils/elles veuillent

ils/elles aillent

bezokolicznik

pouvoir

savoir

faire

valoir

que/qu’

je puisse

je sache

je fasse

je vaille

tu puisses

tu saches

tu fasses

tu vailles

il/elle puisse

il/elle sache

il fasse

il/elle vaille

nous puissions

nous sachions

nous fassions

nous valions

vous puissiez

vous sachiez

vous fassiez

vous valiez

ils/elles puissent

ils/elles sachent

ils/elles fassent

ils/elles vaillent

bezokolicznik

payer

acheter

préférer

appeler

que/qu’

ja paie

j’achète

je préfère

j’appelle

tu paies

tu achètes

tu préfères

tu appelles

il/elle paie

il/elle achète

il/elle préfère

il/elle appelle

nous payions

nous achetions

nous préférions

nous appelions

vous payiez

vous achetiez

vous préfériez

vous appeliez

ils/elles paient

ils/elles achètent

ils/elles préfèrent

ils/elles appellent

bezokolicznik

jeter

geler

mourir

tenir

que/qu’

je jette

je gèle

je meure

je tienne

tu jettes

tu gèles

tu meures

tu tiennes

il/elle jette

il/elle gèle

il/elle meure

il/elle tienne

nous jetions

nous gelions

nous mourions

nous tenions

vous jetiez

vous geliez

vous mouriez

vous teniez

ils/elles jettent

ils/elles gèlent

ils/elles meurent

ils/elles tiennent

bezokolicznik

venir

apercevoir

devoir

recevoir

que/qu’

je vienne

j’aperçoive

je doive

je reçoive

tu viennes

tu aperçoives

tu doives

tu reçoives

il/elle vienne

il/elle aperçoive

il doive

il/elle reçoive

nous venions

nous apercevions

nous devions

nous recevions

vous veniez

vous aperceviez

vous deviez

vous receviez

ils/elles viennent

ils/elles aperçoivent

ils/elles doivent

ils/elles reçoivent

bezokolicznik

boire

prendre

croire

voir

que/qu’

je boive

je prenne

je croie

je voie

tu boives

tu prennes

tu croies

tu voies

il boive

il/elle prenne

il/elle croie

il/elle voie

nous buvions

nous prenions

nous croyions

nous voyions

vous buviez

vous preniez

vous croyiez

vous voyiez

ils/elles boivent

ils/elles prennent

ils/elles croient

ils/elles voient

bezokolicznik

acquérir

concevoir

comprendre

rire (i inne na-ire)

que/qu’

j’acquière

je conçoive

je comprenne

je rie

tu acquières

tu conçoives

tu comprennes

tu ries

il/elle acquière

il conçoive

il/elle comprenne

il/elle rie

nous acquérions

nous concevions

nous comprenions

nous riions

vous acquériez

vous conceviez

vous compreniez

vous riiez

ils/elles acquièrent

ils/elles conçoivent

ils/elles comprennent

ils/elles rient

inne

falloir- qu’il faille; pleuvoir- qu’il pleuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond