Imiesłów czasu przeszłego – le participe passé

15.3 Imiesłów czasu przeszłego

(Le participe passé)

Odpowiednik polskiego imiesłowu przysłówkowego uprzedniego (końcówki: -łszy, -wszy) oraz imiesłowu przymiotnikowego biernego (mającego końcówki -ny, -ty). Nie należy się jednak mocno sugerować tym podobieństwem w tłumaczeniu na język polski bo participé passé jest najczęściej elementem czasów złożonych i wtedy nie tłumaczymy go bezpośrednio jako imiesłowu.

Tworzenie participe passé

końcówka bezokolicznika

przykład

participe passé

er zmienia się na –é

parler, chanter

parlé, chanté

ir zmienia się na –i

finir, partir

fini, parti

re zmienia się na –u

battre, descendre

battu, descendu

Najważniejsze wyjątki

* czasowniki odmieniające się z être w czasach złożonych

bezokolicznik

participe passé

tłumaczenie

(s’)asseoir

assis

siedzieć/siadacć

acquérir

acquis

nabywać/zdobywać

avoir

eu

mieć

boire

bu

pić

conclure

conclu

zawierać/kończyć/wnioskować

conduire

conduit

prowadzić

connaître

connu

znać

construire

construit

budować/tworzyć

courir

couru

biec

craindre

craint

obawiać się

croire

cru

wierzyć

cuire

cuit

gotować/smażyć/piec

découvrir

découvert

odkrywać

détruire

détruit

zniszczyć

devenir

devenu

stać się/zostać

devoir

dû (ale due, dus, dues)

musieć

dire

dit

mówić

disparaître

disparu

znikać

écrire

écrit

pisać

élire

élu

wybierać

être

été

być

faire

fait

robić

falloir

fallu

musieć coś zrobić

lire

lu

czytać

mettre

mis

kłaść/położyć

mourir*

mort*

umierać

naître*

né*

rodzić sę

offrir

offert

podarować

ouvrir

ouvert

otwierać

paraître

paru

wydawać si/pojawiać się

peindre

peint

malować

plaire

plu

podobać się

pleuvoir

plu

padać (o deszczu)

pouvoir

pu

móc

prendre

pris

brać/wziąć

produire

produit

produkować

recevoir

reçu

otrzymać

résoudre

résolu

rozwiązać (problem)

rire

ri

śmiać się

savoir

su

wiedzieć/umieć

se taire

tu

milczeć

suivre

suivi

iść za kimś/podążać/śledzić

tenir

tenu

trzymać

traduire

traduit

tłumaczyć

valoir

valu

kosztować/mieć wartość

venir*

venu*

przybywać/przychodzić

vivre

vécu

żyć

voir

vu

widzieć

vouloir

voulu

chcieć

Uwagi

Pozostałe informacje dotyczące używania participe passé znajdują się w rozdziale dotyczącym czasu passé composé

 

15.3.1 Użycie participe passé

  • tworzenie czasów złożonych (np. passé composé, plus-que-parfait, infinitif passé)
    i strony biernej, np.

J’ai vu Pierre (Widziałem Piotra) – czas przeszły passé composé

Cette voiture a été faite en Pologne (Ten samochód został zrobiony w Polsce) – strona bierna

  • używany jako przymiotnik. W tym wypadku uzgadnia się jego formę co do liczy i rodzaju rzeczownika, np.

Une maison habitée (dom zamieszkały)

Une langue parlée (język mówiony)

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond