Czas przyszły uprzedni – le futur antérieur

9.10 Czas przyszły uprzedni

(Le futur antérieur)

 

Tworzenie czasu futur antérieur

 

avoir lub être* odmienione w czasie futur simple + participe passé

 

np. parler

J’aurai parlé

Tu auras parlé

Il/elle aura parlé

Nous aurons parlé

Vous aurez parlé

Ils/elles auront parlé

 

*zasady wyjaśniające dla których czasowników używać avoir a dla których être jako czasownika posiłkowego jak również zasady uzgadniania participe passé i tworzenia zdań przeczących są identyczne jak dla czasu passé composé i tam też są wyjaśnione

Przypomnienie odmiany avoir i être w czasie futur simple

avoir

être

J’aurai

Je serai

Tu auras

Tu seras

Il/elle aura

Il sera

Nous aurons

Nous serons

Vous aurez

Vous serez

Ils/elles auront

Ils/elles seront

 

 

9.10.1 Użycie czasu futur antérieur

  • wyraża czynność przyszłą mającą miejsce wcześniej niż inna czynność przyszła wyrażona w czasie futur simple lub w trybie rozkazującym, np.

J’irai avec toi quand mon frère sera revenu de Paris

(Pojadę z tobą kiedy mój brat wróci z Paryża) – czyli najpierw brat musi wrócić z Paryża (futur antérieur) i dopiero później nastąpi czynność wyrażona w futur simple (J’irai – pojadę)

Dès que tu auras lu cet article, passe-moi le journal ! (Jak przeczytasz ten artykuł, podaj mi gazetę!)

  • jeśli czas ten jest jedynym czasem przyszłym w zdaniu to oznacza, że realizacja czynności nim nim opisywanej jest pewna. Takiemu użyciu towarzyszy najczęściej wyrażenie czasowe precyzujące kiedy dana czynność będzie miała miejsce, np.

Nous aurons terminé ce travail dans 2 heures

(Skończymy tą pracę za 2 godziny) w domyśle, « i jesteśmy tego pewni »

  • w niektórych użyciach wyraża prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś wydarzenia, np.

Marie n'a pas encore téléphoné ; elle aura oublié sa promesse!

(Maria jeszcze nie zadzwoniła, zapomniała (chyba, nie jestem pewien) o swojej obietnicy)

  • w zdaniu podrzędnym ten czas jest wprowadzany za pomocą spójników takick jak : quand, lorsque, après que, dès que, à peine que, itp.

Futur antérieur w pytaniu, przeczeniu i z czasownikiem zwrotnym

  • w pytaniu w formie inwersji to czasownik posiłkowy będzie poddany inwersji, np.

Auras-tu gagné? (Wygrasz?)

  • W przeczeniu zaprzeczamy czasownik posiłkowy, np.

Tu n’auras pas gagné (Nie wygrasz)

  • z czasownikiem zwrotnym zachowuje się tak:

Je me serai habillé (Ubiorę się)

Je ne me serai pas habillé (Nie ubiorę się)

 

 

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond