Zaimki osobowe akcentowane

6.5 Zaimki osobowe akcentowane

(Les pronoms personnels accentués)

 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

 

1 os.

moi

ja

nous

my

2 os.

toi

ty

vous

wy

3 os. r.m.

lui

on

eux

oni

3 os. r.ż.

elle

ona

elles

one

 

6.5 Zaimki osobowe akcentowane

(Les pronoms personnels accentués)

 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

1 os.

moi

ja

nous

2 os.

toi

ty

vous

3 os. r.m.

lui

on

eux

3 os. r.ż.

elle

ona

elles

6.5.1 Użycie zaimków osobowych akcentowanych

(L’emploi des pronoms accentués)

kiedy w odpowiedzi używamy tylko zaimka

Qui veut aller au cinéma ? Moi

(Kto chce iść do kina ? Ja)

dla pokreślenia/zaakcentowania znaczenia podmiotu

Lui, il est polonais (On, on jest Polakiem)

po c'est – to jest, ce sont – to są

C’est moi qui a mangé ton sandwich

(To właśnie ja zjadłem twoją kanapkę)

po przyimkach à i de

Je parle d’elle (Mówię o niej), Nous pensons à eux (Myślimy o nich)

po słówkach takich jak : chez, avec, pour, après, devant, sans, sur, et, ou, ni, itp.

chez lui (u niego), pour toi (dla ciebie)

używając trybu rozkazującego

Calme-toi (Uspokój się)

Uwagi

Zaimek osobowy akcentowany jest wzmocniony przez przymiotnik « même(s) », jeśli chcemy wyrazić sens słowa « sam, samemu, we własnej osobie », np.

Je l'ai fait moi- même (Ja sam to zrobiłem)

Les filles ont fait elles-mêmes ce gâteau (Dziewczynki zrobiły same to ciasto)

 

 

6.5.2 Kolejność zaimków w zdaniu o dwóch dopełnieniach zaimkowych

(L’ordre des pronoms compléments)

m’en

t’en

lui en/l’en

s’en

nous en

vous en

leur en/les en

s’en

C’est une histoire très curieuse. Je vous en parlerai demain (To jest bardzo ciekawa historia. Opowiem wam o niej jutro)

 

me le/la/les

te le/la/les

se le/la/les

nous le/la/les

vous le/la/les

se le/la/les

Vous avez besoin de ces cahiers. Je vous les apporterai demain (Potrzebujecie tych zeszytów? Przyniosę wam je jutro)

le lui/leur

la lui leur

les lui/leur

Je donne la voiture à mon oncle. Je la lui donne
(Daję samochód mojemu wujkowi. Daję go jemu)

m’y

t’y

l’y

s’y

nous y

vous y

les y

s’y

Je m’intéresse au sport. Je m’y intéresse
(Interesuję się sportem. Interesuję się nim)

Uwagi

 • zaimek « en » jest zawsze na drugim miejscu

 • zaimków « y » i « en » nie stosuje się razem, z wyjątkiem zwrotu « il y’en a »

 • zaimki me/te/se/nous/vous/se z zaimkami « lui » i « leur » nie mogą być użyte w tym samym zdaniu, np.

Il me présente au chef. Il me présente à lui (Przedstawia mnie szefowi. Przedstawia mnie jemu). Nie można powiedzieć « Il me lui présente »

 • zaimki « lui » i « leur » nie występują z zaimkiem « y », np.

Je téléphone à mes amis à Paris. Je leur téléphone à Paris. Nie można napisać « Je leur y téléphone »

 

6.5.3 Miejsce zaimków w zdaniu o dwóch dopełnieniach

6.5.3 Miejsce zamików w zdaniu o dwóch dopełnieniach zaimkowych

(La place des pronoms compléments)

 • w czasach złożonych zaimki występują przed czasownikiem posiłkowym, np.

Je le lui a donné (Dałem go jemu)

 • miejsce zaimków nie zmienia się gdy zdanie jest w negacji, np.

Je ne le lui donne pas (Nie dam go mu)

Je ne le lui a pas donné (Nie dałem go mu)

 • 2 możliwości kolejność zaimków w trybie rozkazującym:

– czasownik + le/la/les + moi/toi/lui/nous/vous/leur, np.

Passe-moi le pain, Passe-le-moi (Podaj mi chleb, Podaj mi go)

– czasownik + m’/t’/lui/nous/vous/leur + en (rzadko y), np.

Achète des voitures aux parents! Achète-leur-en (Kup samochody rodzicom ! Kup im je)

Donnez-moi du sucre. Donnez-m’en (Dajcie mi cukier. Dajcie mi go)

Uwagi

 • w formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimki występują po czasowniku i połączone są z nim myślnikiem, np. Courez-y (Biegnijcie tam), prends-le (weź go).
  W formie przeczącej zaimki pozostają przed czasownkiem, np. N’y courez pas (Nie biegnijcie tam), Ne le prends pas (Nie bierz go)

 • kiedy po czasowniku jest bezokolicznik, zaimek dopełnienia tego bezokolicznika stoi przed bezokolicznikiem, np.

Je veux aller en France. Je veux y aller (Chcę jechać do Francji. Chcę tam jechać).
Wyjątki od tej reguły:

– zwroty faire/laisser/envoyer + bezokolicznik, np. Il la fait rire (On ją rozśmiesza)

– czasowniki percepcji (voir/regarder/écouter/entendre/sentir) + bezokolicznik, np.

Je l’ai vu chanter près de mon école (Widziałem go jak śpiewał blisko mojej szkoły)


 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond