Rodzajniki określone

 

1.2 Rodzajniki określone

(Les articles définis)

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

przykład

rodzaj męski

le

les

le livre (książka), les livres (książki)

rodzaj żeński

la

les

la table (stół), les tables (stoły)

Użycie rodzajnika określonego

występuje przed rzeczownikiem, kiedy:

przykład

o osobie lub przedmiocie mówimy kolejny raz

Voici un livre. C’est le livre de Pierre

(Oto książka.To książka Piotra)

jest jedyny w swoim rodzaju

 

Le Soleil éclaire la Terre (Słońce oświetla Ziemię)

jest określony przez liczebnik porządkowy lub przymiotnik w stopniu najwyższym

C’est la troisième sortie à droite

(To trzecie wyjście na prawo)

reprezentuje całą kategorię

 

La voiture est un moyen de transport

(Samochód jest środkiem transportu)

przed nazwami geograficznymi, oprócz miast

La France, Le Portugal, Le Canada

przed rzeczownikami w ujęciu ogólnym, generalizującym

Les citrons sont riches en vitamine C

(Cytryny są bogate w witaminę C)

przed nazwami funkcji i tytułów, rodzin i rodów

le président (prezydent), les Durant

przed datami, nazwami narodowości, języków, pór roku i świąt

 

Le 14 avril (14 kwietnia), les Polonais (Polacy), le portugais (język portugalski), le printemps (wiosna), la Toussaint (Wszystkich Świętych)

przed określeniami czasu kiedy chodzi o czynności powtarzające się

Le lundi, je vais au cinéma

(W każdy poniedziałek idę do kina)

z nazwami dni tygodnia po których występuje data

Aujourd’hui nous sommes le lundi 11 avril
(Dzisiaj mamy poniedziałek, 11 kwietnia)

przed rzeczownikiem określonym przez zdanie względne, kontekst lub dopełnienie rzeczownika

La voiture que j’achète est très grande (Samochód który kupuję jest bardzo duży)

Je suis allé au Canada, le vol était long (Pojechałem do Kanady, lot był długi)

La nouvelle voiture de Pierr est jolie

(Nowy samochód Piotra jest ładny)

po czasownikach wyrażających stosunek emocjonaly (aimer, adorer, détester, préférer, itp.)

J’adore les voitures (Uwielbiam samochody)

Je déteste l’école (Nienawidzę szkoły)

przed nazwami kolorów

le jaune (żółty)

w celu wyrażenia ilości lub miary

10 euros le kilo (10 euro za kilo)

przed stopniem najwyższym przymiotnika czy przysłówka

Le Mont Blanc est le plus haut sommet en Europe (Mont Blanc jest najwyższym szczytem w Europie)

najczęściej przed nazwami części ciała

Elle a les cheveux noirs (Ona ma czarne włosy)

Uwagi

  • jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczyna się na samogłoskę lub « h » nieme rodzajnik określony przyjmuje formę skróconą czyli  « l’ » , np. l’enfant (dziecko), l’hôpital (szpital) 

  • jeśli rzeczownik zaczyna się na « h » przydechowe nie używa się formy skróconej rodzajnika, np. le héros (bohater)

  • w zdaniach przeczących rodzajnik określony nie zmienia swoje formy, np. J’aime les voitures (Lubię samochody) → Je n’aime pas les voitures (Nie lubię samochodów)

  • rodzajniki określone le i les łączą się z przyimkami à lub de tworząc rodzajniki ściągnięte

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond