Czas teraźniejszy – le présent

 

9.2 Czas teraźniejszy

(Le présent)

 

Tworzenie czasu teraźniejszego

 

temat czasownika + odpowiednia końcówka koniugacji

 

 • pomijając wyjątki temat czasownika tworzy się odrzucając od bezokolicznika końcowe dwie litery, np. parl|erparl, fin|irfin

 • tylko 3 czasowniki są nieregularne w 2 os. l. mn. (vous dites, vous faites, vous êtes); reszta ma zawsze końcówkę « ez »

 • wyróżniamy 3 grupy czasowników francuskich podzielonych ze względu na końcówkę bezokolicznika. Odpowiednie dla nich końcówki są przedstawione poniżej

 • czasowniki III grupy i część czasowników II grupy są nieregularne i ich odmianę należy uczyć się na pamięć. Podane w tabeli końcówki przedstawiają tylko możliwe kombinacje

 

Końcówki koniugacji czasu teraźniejszego

 

I grupa

II grupa

III grupa (nieregularne)

zakończone na :

-er

-ir

-ir

-oir

-re

je

-e

-is

-s/-e

-s/-x

-s/-s

tu

-es

-is

-s/-es

-s/-x

-s/-s

il/elle/on

-e

-it

-t/-e

-t/-d

-t/-d

nous

-ons

-issons

-ons

-ons

-ons

vous

-ez

-issez

-ez

-ez

-ez

ils/elles

-ent

-issent

-ent

-ent

-ent

Przykłady

bezokolicznik

parler

finir

partir

voir

prendre

je

parle

finis

pars

vois

prends

tu

parles

finis

pars

vois

prends

il/elle/on

parle

finit

part

voit

prend

nous

parlons

finissons

partons

voyons

prenons

vous

parlez

finissez

partez

voyez

prenez

ils/elles

parlent

finissent

partent

voient

prennent

Ważniejsze wyjątki odmiany czasowników I grupy

 • czasownik aller (je vais, tu vas, il/elle va, nous allons, vous allez, ils/elles vont)

 • dla czasowników zakończonych na –cer (np. commencer) litera c zmienia się na ç kiedy dodawana końcówka czasu rozpoczyna się na a lub o (je commence, nous commençons)

 • dla czasowników zakończonych na –ger (np. manger) na końcu tematu czasownika pojawia się dodatkowe e kiedy dodawana końcówka czasu rozpoczyna się na a lub o (je mange, nous mangeons)

 • dla czasowników zakończonych na –eler i –eter, następuje zdublowanie samogłoski l oraz t kiedy dodawana końcówka zaczyna się na e niewymawiane (jeter: je jette, nous jetons; appeler: j’appelle, nous appelons). Od tej zasady jest kilkanaście wyjątków, najważniejsze to acheter i geler których pierwsze e zmienia się w è kiedy dodawana końcówka zaczyna się na e niewymawiane (acheter: j’achète, nous achetons)

 • dla czasowników zakończonych na –éter i –érer akcent é (ten przed t i r) zmienia się w è przed końcowymi sylabami niewymawianymi (dla zaimków je,tu,il/elle, ils/elles), np. répéter (je répète, nous répétons), espérer (j’espère, nous espérons)

 • dla czasowników zakończonych na –ayer mamy dwie możliwości odmiany.Albo można je odmienić klasycznie (pay|er: je paye, nous payons) albo litera y jest zastąpiona przez i gdy po niej występuje końcówka z e niewymawianym (1,2,3 os. l.poj i 1 os. l.mn), np. pay|er: je paie, nous payons

 • dla czasowników zakończonych na –oyer i –uyer litera y jest zastąpiona przez i gdy po nim występuje końcówka z e niewymawianym (1,2,3 os. l.poj i 1 os. l.mn), np. nettoyer
  (je nettoie, nous nettoyons; essuyer: j’essuie, nous essuyons)

Uwagi

Wyjątków od wyżej wymienionych reguł jest bardzo dużo (szczególnie dla II i III grupy), nie ma sensu przedstawiać ich wszystkich. Odmianę wszystkich czasowników wraz z opisem zasad można znaleźć na stronie http://leconjugueur.lefigaro.fr/

Dwa najczęściej używane czasowniki w czasie teraźniejszym to avoir (mieć) i être (być). Odmieniają się nieregularnie

avoir (mieć)

être (być)

J’ai (mam)

Je suis (jestem)

Tu as (masz)

Tu es (jesteś)

Il/elle a (ma)

il/elle est (jest)

Nous avons (mamy)

Nous sommes (jesteśmy)

Vous avez (macie)

Vous êtes (jesteście)

Ils/elles ont (mają)

Ils/elles sont (są)

 

9.2.1 Użycie czasu teraźniejszego

(L’emploi du présent de l’indicatif)

 • wyraża czynność teraźniejszą, np.

Je mange une pomme (Jem jabłko)

 • wyraża czynność przyszłą, np.

Demain je vais au cinéma (Jutro idę do kina)

 • wyraża czynność przyszłą w zdaniach warunkowych I typu, np.

Si tu veux, on ira au cinéma (Jeśli będziesz chciała, pójdziemy do kina)

 

 

 

9.2.2 Czasowniki zwrotne

(Les verbes pronominaux)

liczba

zaimek zwrotny

przykład

tłumaczenie

l. poj.

me

te

se

Je me lave

Tu te laves

Il/elle se lave

Myję się

Myjesz się

Myje się (on/ona)

l. mn.

nous

vous

se

Nous nous lavons

Vous vous lavez

Ils/elles se lavent

Myjemy się

Myjecie się

Myją się (oni/one)

Użycie

Czasowniki zwrotne wyrażają sens polskiego « się » (myć się, ubierać się, czesać się, itp.)
i tworzy się je za pomocą zaimków zwrotnych. Inaczej niż po polsku, słówko « 
się » jest odmieniane i jego forma się zmienia w zależności od osoby w której odmieniamy czasownik

 

 

 

9.2.3 Oodmiana najpopularniejszych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym

avoir

être

vouloir

aller

j’ai

je suis

je veux

je vais

tu as

tu es

tu veux

tu vas

il/elle a

il/elle est

il/elle veut

il/elle va

nous avons

nous sommes

nous voulons

nous allons

vous avez

vous êtes

vous voulez

vous allez

ils/elles ont

ils/elles sont

ils/elles veulent

ils/elles vont

pouvoir

savoir

faire

devoir

je peux

je sais

je fais

je dois

tu peux

tu sais

tu fais

tu dois

il/elle peut

il/elle sait

il fait

il doit

nous pouvons

nous savons

nous faisons

nous devons

vous pouvez

vous savez

vous faites

vous devez

ils/elles peuvent

ils/elles savent

ils/elles font

ils/elles doivent

payer

acheter

préférer

appeler

ja paie/paye

j’achète

je préfère

j’appelle

tu paies/payes

tu achètes

tu préfères

tu appelles

il/elle paie/paye

il/elle achète

il/elle préfère

il/elle appelle

nous payions

nous achetons

nous préférons

nous appelons

vous payiez

vous achetez

vous préférez

vous appelez

ils/elles paient/payent

ils/elles achètent

ils/elles préfèrent

ils/elles appellent

mourir

tenir

venir

prendre

je meurs

je tiens

je viens

je prends

tu meurs

tu tiens

tu viens

tu prends

il/elle meurt

il/elle tient

il/elle vient

il/elle prend

nous mourons

nous tenons

nous venons

nous prenons

vous mourez

vous tenez

vous venez

vous prenez

ils/elles meurent

ils/elles tiennent

ils/elles viennent

ils/elles prennent

boire

voir

croire

recevoir

je bois

je vois

je crois

je reçois

tu bois

tu vois

tu crois

tu reçois

il boit

il/elle voit

il/elle croit

il/elle reçoit

nous buvons

nous voyons

nous croyons

nous recevons

vous buvez

vous voyez

vous croyez

vous recevez

ils/elles boivent

ils/elles voient

ils/elles croient

ils/elles reçoivent

comprendre

rire

mettre

dire

je comprends

je ris

je mets

je dis

tu comprends

tu ris

tu mets

tu dis

il/elle comprend

il/elle rit

il/elle met

il/elle dit

nous comprenons

nous rions

nous mettons

nous disons

vous comprenez

vous riez

vous mettez

vous dites

ils/elles comprennent

ils/elles rient

ils/elles mettent

ils/elles disent

 

 

 

 

wycieczkownia-reklama-ar-lond